นายอำเภอสหัสขันธ์ นางสาวแววตา นระทัด ร่วมมอบพันธุ์กบเนื้อและหัวอาหารสำหรับกบให้กับเกษตรกร
โดยนายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ประมงอำเภอสหัสขันธ์ เป็นผู้แทนในการส่งมอบพันธุ์กบให้กับเกษตรกร 100 ราย จำนวนพันธุ์กบ 10,000 ตัว พร้อมหัวอาห ๅรสำหรับกบ 100 กระสอบโดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจาก 8 ตำบล

นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ภายใต้นโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างอาชีพให้กับประชาชนในช่วงเข้าสู่หน้าแล้งประชาชนในหลายพื้นที่จำเป็นต้องหยุดหรืองดการทำเกษตรทุกประเภทด้วยอากาศร้อนอบอ้าว น้ำน้อย
โดยทางสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงสำรวจพื้นที่และเร่งสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อหาชีพสร้างร ๅยได้และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนที่จะตอบโจทย์กับพื้นที่มากที่สุด

จนสรุปออกมาคือการเลี้ยงกบพันธุ์เนื้อ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงครึ่งบกครึ่งน้ำใช้น้ำน้อย
ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงเรือน เลี้ยงง่ายโตเร็ว กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดร ๅค ๅสูง จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากงบกลาง รๅยการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยได้เสนอในโครงการกบร้องก้องกาฬสินธุ์ กระจายในพื้นที่ 18 อำเภอ เกษตรกร 1,800 ราย พันธุ์กบเนื้อ 180,000 ตัว
“กบเนื้อ” กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 60-90 วัน ก็สามารถรับประทานหรือจับจำหน่ายส่งตลาดได้ สำหรับกบ เป็นสัตว์เลี้ยงใช้น้ำน้อย สามารถเลี้ยงกบในพื้นที่โครงการโคกหนองนา เป็นการต่อยอดเพื่อสร้างร ๅ ยได้ในครัวเรือน ชุมชน/หมู่บ้านของเกษตรกร

โดยเฉพาะช่วงนี้ร ๅค ๅกบเนื้อสูงถึง กก.ละ 80-120 บาท ต่อ กก. จากเดิมข ๅยกันที่ กก.ละ 60-70 บาท ซึ่งขนาด 3-4 ตัว ต่อ กก. จะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีร ๅ ยได้เสริมจากการเลี้ยงกบ รวมถึงช่องทางในการแปรรูปกบ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดกบต่อไปในอนาคต
ขอบคุณแหล่งข้อมูล : 77 ข่าวเด็ด

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรบ้านไร่ ฝากกดติดตามด้วยนะคะ

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *